Pravni kutak


Dječji vrtić Malešnica sa sjedištem u Zagrebu, Ante Topić Mimare 34 je javna ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22):
- upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
- izdavanje potvrda i mišljenja,
- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Osnivač Dječjeg vrtića Malešnica je Grad Zagreb.

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19, 52/21)
Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba 

I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
II. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u pred školskim ustanovama Grada Zagreba

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)

Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću(NN 133/97, 4/98)
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04, 49/04)
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (NN 133/97)
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02, 63/19)
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN 100/08, 20/09)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)
Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece
P
rotokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
Ispiši stranicu