Upravljačka i stručna tijela

Upravljačka tijela

Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima višestruku funkciju. Uz suglasnost nadležnih (Gradska skupština, Gradonačelnik Grada Zagreba, nadležno upravno tijelo Grada Zagreba) i u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića, Upravno vijeće razmatra i odlučuje o različitim investicijskim, financijskim, kadrovskim, odgojno-obrazovnim pitanjima. Također, uz mišljenje nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, donosi plan upisa djece za pedagošku godinu, te odlučuje o žalbama roditelja, odnosno skrbnika djece.

Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jedan član biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova traje četiri godine.


Kao što je navedeno u Statutu DV „Malešnica“, člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja korisnika usluga Vrtića biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti. Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. Glasovanje se obavlja javnim dizanjem ruku. Za člana je odabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja. Izbor se smatra pravovaljanim ako je na sastanku prisutno najmanje 10 % roditelja.

U radu Upravnog vijeća, sudjeluje bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.

Članovi Upravnog vijeća DV Malešnice:

  1. Renata Sinković - predsjednica, predstavnica DV Malešnica
  2. Marijana Nodilo - članica, predstavnica Osnivača
  3. Hana Miljanić - članica, predstavnica Osnivača
  4. Ana Širanović - članica, predstavnica Osnivača
  5. Mladen Banović - član, predstavnik roditelja

 

Stručna tijela

Stručno tijelo u vrtiću je Odgojiteljsko vijeće, a čine ga odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni voditelj. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića. Odgojiteljsko vijeće djeluje na sjednicama koje su obvezne za sve članove.


Ispiši stranicu